Hoe het begon…

Het verhaal over de Pius-Stichting begint op 16 juni 1871. In Alkmaar werden op die dag en de volgende vijf dagen daarna de Pius-feesten gevierd vanwege het 25-jarig pontificaat van paus Pius IX. De organisatoren van het feest besloten de eventuele baten van het feest te bestemmen voor een Pius-Godshuis ter verpleging van rooms-katholieke arme oude mannen. En opbrengst was er, waardoor in de jaren daarna in Alkmaar diverse accommodaties konden worden gerealiseerd voor dit doel. Op 1 januari 1973 werd de verzorging van bejaarde mensen door de Pius-Stichting beëindigd. De meeste panden werden hierna na kortere of langere tijd verkocht of verhuurd. De opbrengsten werden belegd.

GdG 5 GdG 6 GdG 7
Het door de Pius-Stichting gehanteerde beleggingsbeleid heeft er toe geleid dat de stichting in de loop der jaren een vermogen heeft kunnen opbouwen waaruit goede doelen waar oudere mensen baat bij hebben kunnen worden gefinancierd.

Organisatie

Het bestuur van de Pius-Stichting bestaat uit zes personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden. Zij hebben elk een andere achtergrond, en wel op medisch, bedrijfskundig, juridisch, agogisch, financieel en onroerend goed gebied. De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.  Aan hen wordt jaarlijks de fiscaal vrije vrijwilligersvergoeding toegekend die telkens en direct door elk van de bestuursleden wordt afgestaan aan een fonds waaruit het bestuur activiteiten bekostigt die ten goede komen aan de onderlinge samenwerking. De bestuursleden worden telkens voor een periode van drie jaar door coöptatie benoemd volgens een daartoe opgesteld rooster van aftreden.

Financieel

Het vermogen van de Pius-Stichting is voor een deel belegd en het bestaat voor het andere deel uit vastgoed. Uit de opbrengst van de beleggingen worden de subsidies en donaties betaald. In de achterliggende jaren zijn door de Pius-Stichting geen andere inkomsten verkregen dan uit de opbrengst van het belegd vermogen. Het vastgoed bestaat uit een pand aan het Varnebroek in Alkmaar dat in gebruik is als sociëteit van de Unie KBO* Alkmaar Stad en daarnaast voor een kleiner gedeelte is verhuurd voor bewoning. Verder maakt de voormalige Pius X kerk aan de Blanckerhofweg in Alkmaar deel uit van het vastgoed. Dit gebouw is deels verhuurd aan, en als zodanig in gebruik door, het Hospice Alkmaar en deels verhuurd aan de rooms-katholieke parochie van de HH Matthias-Laurentius en in gebruik als kerkruimte.
*) KBO= Katholieke Bond van Ouderen  

In 2015 heeft de Pius-Stichting een overeenkomst gesloten met de gemeente Schagen en de Stichting Hospice Schagen e.o. om te komen tot de aankoop van grond en oprichting van een gebouw. Het gebouw is inmiddels voltooid en wordt gehuurd door de Stichting Hospice Schagen e.o.

De Pius-Stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Deze behartigt de belangen van zo’n 330 Nederlandse vermogensfondsen. Ook participeert de Pius-Stichting in het Beukenhofoverleg van rooms-katholieke fondsen, in het LFO (Landelijk Fondsen Overleg) en maakt het deel uit van de SFO (Samenwerkende Fondsen voor Ouderen). Graag attendeert de Pius- Stichting op de website www.fondsenvoorouderen.nl.

ANBI

De Pius-Stichting beschikt over de ANBI-status en wordt derhalve door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt, waardoor op donaties geen schenkingsrecht rust.

Het fiscaal nummer van de Pius-Stichting is: 0034.38.065.

PROJECTEN

In 2017 heeft de Pius-Stichting financiële bijdragen toegekend aan, onder meer, de volgende projecten:

 • nieuwjaarsfeest, Zonnebloem Huiswaard
 • pelgrimstocht, Stichting Lourdes Actie Alkmaar
 • dementietafel, Stichting Esdegé-Reigersdaal
 • aanpassing tuin, Zorgcirkel Villa Westervenne
 • bewegingstrainer, De Pieter Raat Stichting, Hugo-Waard
 • opwaardering tuin en omgeving, Stichting Vrienden Tuin Bosmanstaete
 • velo plus fiets, Stichting Magentazorg
 • muziekstandaards en draagtassen, Vereniging Seniorenkoor De Mare
 • fietslabyrint, Viva! Zorggroep, Strammerzoom
 • trefpuntexpress, Stichting Welzijn Heiloo
 • trainingen vrijwilligers palliatieve zorg, Humanitas Noord-Kennemerland
 • opstarten noodfonds, Stichting Diaconaal Noodfonds Hollands Kroon
 • aanschaf meubilair ontmoetingscentrum, Cultuurhuis De Kolk
 • jubileumviering, dameskoor Zanglust
 • mindervalide toilet, Buurtvereniging ’t Kraaiennest
 • rondvaart Alkmaars Ontzet, Gouden Dagen Alkmaar Noord
 • start lotgenotengroep Langedijk, Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Kennemerland
 • start project OldStars, Stichting Nationaal Ouderenfonds
 • rolstoelvoorzieningen, Historische Vereniging Oud Heiloo
 • inrichting ouderenruimte, Stichting Beheer Wijkcentrum de Zon
 • kerstmaaltijd, Zonnebloem Huiswaard
 • duofiets, De Zorgcirkel, De Houtduif
 • seniorenpakken ‘Gert’, Stichting Esdegé-Reigersdaal, team Ouderenproblematiek
 • silverfit mile fiets, De Pieter Raat Stichting
 • stiltecentrum De Nieuwpoort, Stichting NiKo

De donaties aan projecten vertonen jaarlijks een consistent beeld. Het is het voornemen om dit beeld in 2018 voort te zetten.

Naar boven