De Pius-Stichting spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de op de site langs elektronische weg aangeboden diensten.

De Pius-Stichting behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de Pius-Stichting geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen of van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

De Pius-Stichting garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De Pius-Stichting aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op welke wijze dan ook wordt verwezen.